รายงานผลการขับเคลื่อน PLC ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1) กรุณากรอกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (ข้อมูลนี้ส่งต่อ สพฐ.)

กรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินการ PLC ในสถานศึกษา (30 ข้อ)

ส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเข้าสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1 (วันที่ 7-8 กันยายน 2560)

กรอกส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครู กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามารถคลิ๊กดูรายชื่อและวันที่เข้าอบรมได้ที่นี่ รายชื่อโรงเรียน ผอ. ครูถอดบทเรียน

ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2 เข้าค่าย “เรียนรู้สู่ PISA” ประจำปี ๒๕๖๐ (สพป.สกลนคร เขต ๑) ณ สกลแกรนด์พาเลซ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 (โรงเรียนละ 2 คน)

ส่งรายชื่อน.ร.. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่่าย “เรียนรู้สู่ PISA”

โหลดเกียรติบัตรสีม่วง

เกียรติบัตรม่วง ภาพเกียรติบัตรสีม่วง

แนวทางการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2559

แนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2559

2014-03-25 11.00.21

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย

ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

เอกสารประกอบการอบรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” วันที่ 16-17 ก.ค.2559 (สพป.สน เขต 1)

inquiry cycle thai version /  LSH Project (ปรับ) / กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59 (1) /  กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.docx /  บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

คู่มือการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM)

DSPM แก้ไข 22-10-58

เอกสารประกอบการประชุมพ่อแม่ปฐมวัย (สพป.สน เขต 1)

229396

เอกสาร1 /เอกสาร 2 / เอกสาร 3  / เอกสาร 4  / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (word) / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (PDF)