ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู

Advertisements

เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลวิจัยสพฐ.โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

2.รายละเอียดการเก็บข้อมล  3.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย  4.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนร.ป1    5.แบบบนทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่1 อนบาลปีที่2 (4ขวบ)   6.แบบบันทึกสรุปกลุ่มตัวอย่างที่2 อนุบาลปีที่ 3(5ขวบ)   7.แบบบันทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   8.แบบบันทึกผลการทดสอบO-NETและNTของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่1

เกียรติบัตรปี60

เกียรติบัตรปี60

แนวทางการขอรับการประเมิน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนวทางขอรับการประเมิน บ้านนักวิทย์น้อยปีการศึกษา60

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

คู่มือประเมินออนไลน์

ใบความรู้และPowerpoint อบรมวันที่ 25-26 กย.60 (สกลนครเขต1) นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ

รหัสและชื่อผู้ใช้ เข้าระบบออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ร.ร.สังกัดสพป.สกล1)

อีเมลรหัส online (รุ่นที่1-7) สกล1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐

1)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     2)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 3) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุต่ำกว่า 3 ปี 4) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุ 3-6 ปี

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย 64 ชุด

รวมข้อสอบ O-NET
พร้อมเฉลย รวม 64 ชุด

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Byrp_IqfBPLxeWR2VlBZWEc3V0k?usp=sharing

แนวทางการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2559

แนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2559

2014-03-25 11.00.21