หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

Advertisements

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย 64 ชุด

รวมข้อสอบ O-NET
พร้อมเฉลย รวม 64 ชุด

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Byrp_IqfBPLxeWR2VlBZWEc3V0k?usp=sharing

ส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเข้าสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1 (วันที่ 7-8 กันยายน 2560)

กรอกส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครู กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามารถคลิ๊กดูรายชื่อและวันที่เข้าอบรมได้ที่นี่ รายชื่อโรงเรียน ผอ. ครูถอดบทเรียน

โหลดเกียรติบัตรสีม่วง

เกียรติบัตรม่วง ภาพเกียรติบัตรสีม่วง

แนวทางการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2559

แนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2559

2014-03-25 11.00.21

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย

ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

เอกสารประกอบการอบรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” วันที่ 16-17 ก.ค.2559 (สพป.สน เขต 1)

inquiry cycle thai version /  LSH Project (ปรับ) / กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59 (1) /  กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.docx /  บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

คู่มือการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM)

DSPM แก้ไข 22-10-58

เอกสารประกอบการประชุมพ่อแม่ปฐมวัย (สพป.สน เขต 1)

229396

เอกสาร1 /เอกสาร 2 / เอกสาร 3  / เอกสาร 4  / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (word) / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (PDF)