เกณฑ์การประเมินผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2562 (สพป.สกลนคร เขต 1)

เกณฑ์ประเมินผลงานเบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2562 (สกล1)

พิมพ์เกียรติบัตร รุ่นที่ 1-9 (ลำดับที่ 572-654)

ลำดับที่เกียรติบัตร อบวิทย์น้อย1-9 ปี62

 
เกียรติบัตรปฐมวัย572

เกียรติบัตรปฐมวัย598

เกียรติบัตรปฐมวัย624

พิมพ์เกียรติบัตรอบรม รุ่นที่ 1-9 ลำดับที่ 479-571

ลำดับที่เกียรติบัตร อบวิทย์น้อย1-9 ปี62

เกียรติบัตรปฐมวัย479

เกียรติบัตรปฐมวัย514

เกียรติบัตรปฐมวัย549 

คู่มือการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คู่มือส่งเสริมห้องสมุดและรักการอ่านปีงบ 61

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นทดแทน/รุ่นที่ 1-8 (ณ สพป.สกลนคร เขต 1) ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร (รุ่นที่ 4-5) /เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (ผู้เข้าอบรม ทดแทน)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 1-2) /

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 3)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 7-8)

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (วิทยากร)

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 1-8 ( วันที่ 24 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2561 ณ ห้องพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต1)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รุ่นที่ 1-8

ให้พิมพ์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์และถือไปในวันอบรม ยกเว้นเกียรติบัตรสีม่วง และโรงเรียนใดที่ไม่ได้ประเมินปีการศึกษา 25561 ไม่ต้องพิมพ์ไฟล์แนวทางการรับตราสัญลักษณ์

รุ่นที่ 1-3 อบรมวันที่ 24-25 ก.ค.2561

รุ่นที่ 4-8 อบรมวันที่ 31 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 ส.ค.2561

ใบความรู้และPowerpoint อบรมวันที่ 25-26 กย.60 (สกลนครเขต1) นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐

1)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     2)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 3) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุต่ำกว่า 3 ปี 4) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุ 3-6 ปี

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย 64 ชุด

รวมข้อสอบ O-NET
พร้อมเฉลย รวม 64 ชุด

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Byrp_IqfBPLxeWR2VlBZWEc3V0k?usp=sharing

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย