ดร.โชติกา กุณสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1

3. งานปฐมวัย, ประชาสัมพันธ์ปฐมวัย

รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนครเขต1ที่สามารถยื่นประเมินผลงานเพื่อขอรับพระราชทานตราสัญลักษณ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2566