งานในหน้าที่

1 กลุ่มงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.งานเครือข่ายวิทยาศาสตร์น้อยสู่ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพระดับประถมศึกษา)
3. งานห้องสมุดมาตรฐาน
5. การส่งเสริมทักษะการคิด
6. การจัดการศึกษาปฐมวัย
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: