งานในหน้าที่

1 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)

4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ”

5. เศรษฐกิจพอเพียง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: