Daily Archives: May 4th, 2014

ข้อมูลปฐมวัยออนไลน์

ภาพดูงานการจัดการสอนปฐมวัย montessory ณ หนองคาย

ภาพดูงานการจัดการประสบการเรียนรู้ปฐมวัย momtessory ณ หนองคาย

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ขั้นพื้นฐาน (ฉ.แก้ไข54)

เอกสารคู่มือประเมินภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ปฐมวัย (ฉ.แก้ไข 54)

ปกเอกสารแนวทางการประเมินภายในขั้นพื้นฐาน55