lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ