เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลวิจัยสพฐ.โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

2.รายละเอียดการเก็บข้อมล  3.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย  4.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนร.ป1    5.แบบบนทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่1 อนบาลปีที่2 (4ขวบ)   6.แบบบันทึกสรุปกลุ่มตัวอย่างที่2 อนุบาลปีที่ 3(5ขวบ)   7.แบบบันทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   8.แบบบันทึกผลการทดสอบO-NETและNTของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: