เกียรติบัตร (รุ่นที่ 4-5) /เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (ผู้เข้าอบรม ทดแทน)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 1-2) /

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 3)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 7-8)

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (วิทยากร)