ส่งเสริมทักษะการคิด ภาษาไทย  

ส่งเสริมทักษะการคิด การงานและเทคโน ประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์ประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดภาษาต่างประเทศประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดศิลปะ ประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดสังคมศึกษาประถม

ส่งเสริมทักษะการคิดสุข พลศึกษา ประถม