Category Archives: งานปฐมวัย

แนวทางการขอรับการประเมิน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนวทางขอรับการประเมิน บ้านนักวิทย์น้อยปีการศึกษา60

Advertisements

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

คู่มือประเมินออนไลน์

ใบความรู้และPowerpoint อบรมวันที่ 25-26 กย.60 (สกลนครเขต1) นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ

รหัสและชื่อผู้ใช้ เข้าระบบออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ร.ร.สังกัดสพป.สกล1)

อีเมลรหัส online (รุ่นที่1-7) สกล1

โหลดเกียรติบัตรสีม่วง

เกียรติบัตรม่วง ภาพเกียรติบัตรสีม่วง

แนวทางการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2559

แนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2559

2014-03-25 11.00.21

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย

ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

คู่มือการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM)

DSPM แก้ไข 22-10-58

เอกสารประกอบการประชุมพ่อแม่ปฐมวัย (สพป.สน เขต 1)

229396

เอกสาร1 /เอกสาร 2 / เอกสาร 3  / เอกสาร 4  / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (word) / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (PDF)