Category Archives: บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ใบความรู้และPowerpoint อบรมวันที่ 25-26 กย.60 (สกลนครเขต1) นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย

ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

แนวทางการทำโครงงานวัฎจักรวิจัย นักวิทยาศาสตร์น้อย58

ปกโครงงาน , สารบัญโครงงาน , ตย.การเขียนรายงานโครงงานวัฏจักรวิจัย , เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว็บ ,  รูปแบบการเขียนรายง านโครงงานวัฏจักรวิจัย  ,  เกณฑ์การประเมินโครงงาน ,  ฉบับที่ 3 แผนผังวัฏจักรวิจัย

แบบติดตามผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สพฐ. “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1

แบบติดตามผลวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 ( สพฐ. )