Category Archives: งานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ(8เล่ม)

เล่ม1 เล่ม2 เล่ม 3 เล่ม4 เล่ม5 เล่ม6 เล่ม7 เล่ม8 แก้ไขเล่ม8

Advertisements

แบบรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่

ปก ตต ภน 2คำนำ สารบัญ55 3 ส่วนที่๑ 4 ส่วนที่ ๒ 5 ส่วนที่ ๒.๓ 6 ส่วนที่ ๓ 7 ส่วนที่ ๓.๒ 8 ภาคผนวก

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ขั้นพื้นฐาน (ฉ.แก้ไข54)

เอกสารคู่มือประเมินภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ปฐมวัย (ฉ.แก้ไข 54)

ปกเอกสารแนวทางการประเมินภายในขั้นพื้นฐาน55

เอกสารงานประกันคุณภาพ

20140429_155549แนวทางประเมินมฐ.ปฐมวัย

งานประกัน

1551523_640875849284227_1703304184_n

คำสั่งจังหวัด