Category Archives: เอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ(8เล่ม)

เล่ม1 เล่ม2 เล่ม 3 เล่ม4 เล่ม5 เล่ม6 เล่ม7 เล่ม8 แก้ไขเล่ม8

Advertisements

ปกเอกสารแนวทางการประเมินภายในขั้นพื้นฐาน55

เอกสารงานประกันคุณภาพ

20140429_155549แนวทางประเมินมฐ.ปฐมวัย