Category Archives: เอกสารงานประกันคุณภาพภายนอก

แบบรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่

ปก ตต ภน 2คำนำ สารบัญ55 3 ส่วนที่๑ 4 ส่วนที่ ๒ 5 ส่วนที่ ๒.๓ 6 ส่วนที่ ๓ 7 ส่วนที่ ๓.๒ 8 ภาคผนวก

Advertisements

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ขั้นพื้นฐาน (ฉ.แก้ไข54)

เอกสารคู่มือประเมินภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ปฐมวัย (ฉ.แก้ไข 54)