Category Archives: เอกสารงานหลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

Advertisements

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546

หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ 2546           คู่มือการใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546