Category Archives: เอกสารงานหลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐

1)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     2)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 3) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุต่ำกว่า 3 ปี 4) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุ 3-6 ปี

Advertisements

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546

หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ 2546           คู่มือการใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546